• Лепило SC4000 за транспортни ленти Rema Tip Top

    Фирма Ексел предлага широк набор от консумативи за ремонт на гуми с марка Рема Тип Топ - Германия.

    Фирма Ексел предлага на едро лепила за студена вулканизация на транспортни ленти Рема тип топ:

     

    - Лепило SC4000 - 0.700kg + втвърдител 30g к-кт Excel

     

    Приложение: за залепване на транспортни ленти и индустриални каучукови компоненти.

     
    Упътване за работа

     

    Цимент SC 4000

     

    Области на приложение: Двукомпонентно лепило за залепване на гума - гума, гума – текстил, тексил – текстил, гума – метал.

     

    Подготовка:

    • Температура на околната среда и на материала +5С0 до +45С0.
    • Да се избягва директно излагане на слънце и да не се пада под точката на топене (образуване на кондензат)
    • Повърхности за залепване: сухи, без смазки и масла
    • Метал: за предпочитане да се изчисти от ръжда чрез обструйване (SA 2.5 EN ISO 12944-4) или чрез шлайфане и награпяване
    • Изчистената повърхност се обезмаслява в дадения случай с обезмаслител EXCEL почистващ препарат. Намазва се с TIP TOP METAL PRIMER PR 200. Оставя се нанесоното да изсъхне напълно ( около 1 час )
    • Гума: интензивно да се награпави ( да няма гланцирани места ), прахта от награпяването да се почисти сухо.
    • Текстил: остатъците от гума да се кардират, текстила внимателно да се развласи ( без да се увреди), прахта от нагряването да се почисти сухо.

     

     

    Смесване: Интензивно се разбърква цимента SC 4000. Необходимото количество SC 4000 с втвърдител Е 40 ( 4% тегловен дял ) се смесва добре до хомогенна смес. Сместта се преработва в рамките на 2 часа ( време на годност ).

     

    Нанасяне: Всяка една от залепваните повърхнини се намазва равномерно тънко по 2 пъти. Изчаква се до пълното изсъхване на първото нанасяне ( най – малко 30 мин., при метал – най – малко 1 час ). При TIP TOP специални гуми с CN – свързващ слой е достатъчно едно нанасяне, първото нанасяне не е необходимо. След второто нанасяне се изчаква дотолкова, че да остане лепливо ( проба с опокото на пръста, около 10 до 20 минути ). При пресъхване, намазваме отново.

     

    Залепване: Залепваните повърхнини се поставят една върху друга без достъп на въздух, ролират се здраво или се притискат.

     

    Предпазни мерки: Съблюдавайте предписанията за сигурност и безопасност върху разфасовките!

     

    Указание: Представените резултати са резултат от практиката. Поради различните материали и освен това работни условия извън нашата сфера на влияние, ние препоръчваме при всички случаи достатъчно собствени опити. Не поемаме отговорност във връзка с указанието.

     

    Втвърдител Е 40

     

    Производител: Rema Tip Top Gmbh, Poing/Deutschland

     

    Съдържа: Етил ацетат, Тионофосфорна киселина – трис – (p-изоцианатофенил)

    Пиктограми:GHS02-GHS07-GHS08

     

     

    Сигнална дума: ОПАСНО

     

    Предупреждение за опасност:

    Н225 Силно запалими течности и пари

    Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

    Н334 Може да причини алергични и асматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване

    Н336 Може да предизвика сънливост или световъртеж

     

    Препоръки за безопасност:

    Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

    Р304 + Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

    Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

    Р342+Р311 При симптоми на затруднено дишане: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИЛОГИЯ или на лекар.

     

    Специално етикиране на някои смеси:

    EUH 066 Повтаряща се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

    EUH 204 Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.

     

    Други опасности: Парите могат да образуват експлозивна смес с въздуха.

    Приложение: Втвърдител за лепила Тип Топ

    Съхранение: Съгласно нормите по DIN 7716

     

    Допълнително етикиране:

    САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

    Опаковка:  30 гр.

     

    ЛЕПИЛО SC 4000

     

    Производител: Rema Tip Top Gmbh, Poing/Deutschland

     

    Пиктограми:GHS02-GHS07-GHS09

     

    Сигнална дума: ОПАСНО

     

    Съдържа: Етил ацетат, циклохексан

     

    Предупреждение за опасност:

    Н225 Силно запалими течности и пари

    Н315 Предизвиква дразнене на кожата

    Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

    Н336 Може да предизвика сънливост или световъртеж

    Н410 Силно токсичен за водните организми, с дъглотраен ефект

     

    Препоръки за безопасност:

    Р210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък нагорещени повърхности – Тютюнопушенето забранено.

    Р261 Избягвайте вдишване на изпарения

    Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

    Р303 + Р361 + Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ( или косата ) : Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

    Р304 + Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

    Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

    Р312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

    Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.

     

    Области на приложение: Двукомпонентно лепило за залепване на гума-гума, гума-текстил, текстил-текстил, гума-метал. Използва се втвърдитер Е 40

     

    Съхранение: Съгласно нормшти по DIN 7716

     

    Допълнително етикиране:

    САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

    Опаковка:  0.7 кг.

     

     

    При интерес от Ваша страна, бихте могли да се обърнете към нас както за количества на дребно, така и на едро - 0888 01 66 11 или sales@excel-bg.com

 • © 2017 EXCEL. All Rights Reserved.

 • Онлайн магазин от Exsitee
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат