• Двигателно масло

    Приложение и характеристики

    Двигателното масло представлява петролен продукт или синтетичен продукт, чието предназначение е да смазва детайлите и възлите в двигателите с вътрешно горене.

    Освен смазване, двигателните масла изпълняват функцията да отвеждат част от топлината, която се отделя при работата на двигателя и да отмиват нагара и отлаганията, които се отделят при продължителна работа на автомобила.

     

    Експлоaтационните им качества се определят от следните технически характеристики:

    -         определено ниво на вискозитет;

    -         устойчивост на вискозитета при промяна на температурата в определени граници;

    -         ниска степен на поглъщане на газове и пари;

    -         слабо пенообразуване по време на работните процеси;

    -         висока филтрираща способност;

    -         влияние върху металните и каучукови възли и детайли.

     

    Според начина на добиване маслата се разделят на два основни типа продукти – минерални и синтетични.

    Минералните масла се добиват директно чрез дестилация на нефт.

    Качествата и консистенцията варират в зависимост от качеството на вложения нефт и от условията на обработка.

     

    Целта е да се гарантират определени показатели на крайния продукт:

    -         стабилност; 

    -         вискозитет; 

    -         температура на застиване; 

    -         температура на запалване.

     

    Синтетичните масла се добиват чрез контролирани химични процеси и се състоят от един или няколко компонента.

    Поради тази причина качествата на крайния продукт могат да бъдат по-прецизно контролирани.

    Температурният диапазон на работа, както и експлоатационните им показатели са с по-широк обхват.

     

    Основният недостатък на минералните масла е, че молекулите им са с различна структура, която може да влияе положително или отрицателно на контрола на износването. Синтетичните базови масла не съдържат елементи, които да предизвикват образуването на утайки и други разрушаващи маслото компоненти. Синтетичните смазочни продукти могат да бъдат използвани при високи темпертатури без да се разграждат. Устойчивостта им срещу разпадане позволява по-продължителното им използване.

     

    Вискозитет

    Вискозитетът е мярка за устойчивостта на флуида срещу изтичане. Възприема се като гъстота (вътрешно съпротивление) при изливане или преместване.

    Той е динамична величина и се променя с промяна на температурата.

    Висококачествените масла запазват вискозитета си стабилен при различни температури и условия на използване.

    За вискозитета в целия свят е приета класификацията по SAE (Society of Automotive Engineers).

    Обозначенията имат вида “SAE xxWyy”, като числото преди буквата „W” (winter – зима) обозначава вискозитета при ниски температури, а числото след Wвискозитета при високи температури.

     

    Стабилност на маслото

    Стабилността на маслото се изразява в продължителността на работа на двигателя, при която моторното масло запазва качествените си показатели.

    Стабилността се характеризира с устойчивостта на молекулите на маслото при високи работни температури. Тя се изразява в склонността за образуване на т.н. нагар.

     

    Температура на застиване

    Представлява най-ниското ниво на работна температура, при която моторното масло запазва експлоатационните си качества.

    Колкото по-ниска е температурата на застиване, толкова по-лесно е стартирането на двигателя през зимата. Губи се по-малко енергия в триене. Температурата на застиване при минералните масла е от -20 С до -28 С, докато при синтетичните достига до -54 С.

     

    Температура на запалване

    Представлява температурата, при която нагрятото масло образува достатъчни по обем пари, които смесени с въздуха могат да образуват горяща смес.

 • © 2017 EXCEL. All Rights Reserved.

 • Онлайн магазин от Exsitee
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат